ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «#Stefanidi19oFilotheiWomenGala».

 1. Φορέας του Διαγωνισμού: Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης με την επωνυμία «FilotheiWomenGala», καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «FilotheiWomenGala», που εδρεύει στη Φιλοθέη, επί της οδού Καλλιγά 77, με ΑΦΜ: 090138427, διοργανώνει, διαγωνισμό με την ονομασία «#Stefanidi19oFilotheiWomenGala», που θα διεξαχθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου του FilotheiWomenGala στο Facebook: https://www.facebook.com/filotheigala/ , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός έχει στόχο την ανάδειξη πέντε (5) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν 1 μπλούζα (t-shirt) του FilotheiWomenGala με αυτόγραφο της Κατερίνας Στεφανίδη έκαστος.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και είναι χρήστες του Internet. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και των όρων χρήσης του Facebook και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα ελέγχονται από το Διαχειριστή του συστήματος. Οποιαδήποτε αναφορά ή σχόλιο χρήστη-συμμετέχοντα με υβριστικό, δυσφημιστικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικό περιεχόμενο και διαδόσεις για τις διοργανώτριες εταιρείες ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά που προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών, θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εκτός Διαγωνισμού οποιονδήποτε συμμετέχοντα πραγματοποιεί κακόβουλη ενέργεια στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό.
 4. Αποκλεισμός συμμετεχόντων: Από το διαγωνισμό αποκλείονται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα και οι εργαζόμενοι : στον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης και στο Filothei Women Gala, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄και β΄ βαθμού των εργαζομένων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 5. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 26η/5/2018, ώρα 14:00:00 (εφεξής η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως την 01η/6/2018, ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δε θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. Οι νικητές θα αναδειχτούν με κλήρωση τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας στο Facebook στις 13/06/2018.
 6. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αφήσει σε σχόλιό του και να κάνει Like, στο σχετικό post του διαγωνισμού το οποίο θα δημοσιευτεί στη σελίδα του Filothei Women Gala στο Facebook (https://www.facebook.com/filotheigala/) την 26η/5/2018 και να κάνει Like στη σελίδα του Filothei Women Gala. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
 7. Ως “έγκυρη συμμετοχή”, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία συντρέχουν σωρευτικά τα κατωτέρω: α) Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω. β) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. γ) Δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και δ) Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Filothei Women Gala στο Facebook, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 8. Έπαθλα – δώρα: Θα πραγματοποιηθεί μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση στις 13/06/2018 για την ανάδειξη των νικητών για τα δώρα: πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν 1 μπλούζα (t-shirt) του FilotheiWomenGala με αυτόγραφο της Κατερίνας Στεφανίδη έκαστος. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή κάτι άλλο ή να τα συμψηφίσουν με άλλες προσφορές ή δώρα άλλου Διαγωνισμού μελλοντικά.
 9. Ανακοίνωση των νικητών: Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με σχετικό post, το οποίο θα δημοσιευτεί στη σελίδα του FilotheiWomenGala στο Facebook (https://www.facebook.com/filotheigala/) την ημέρα της κλήρωσης. Οι διοργανωτές του FilotheiWomenGala θα επικοινωνήσουνε με τους νικητές οι οποίοι θα πρέπει να αποστείλουν inbox μηνύματος στην ίδια σελίδα με τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, περιοχή, τηλέφωνο, e-mail, έως την Κυριακή 26/6/18 και ώρα 23:59. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με τους διοραγνωτές του Filothei Women Gala για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανόμενων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) ή αρνηθούν τα δώρα, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των σχετικών δώρων και τα δώρα θα επανέρθουν αυτοδικαίως στους διοργανωτές του Filothei Women Gala, οι οποίοι θα δικαιούται να διαθέσουν με άλλον τρόπο ή και να μη διαθέσουν περαιτέρω τα δώρα. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μέσω του inbox της σελίδας στο Filothei Women Gala:
  https://www.facebook.com/filotheigala/ για τον κανονισμό αποστολής των δώρων.
 10. Τα πακέτα προϊόντων των νικητών θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
 11. Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης, οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι αυτών και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές Εταιρείες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 12. Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του αθλητικού σωματείου θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε πράξεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 13. Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στη σελίδα του Filothei Women Gala στο Facebook (https://www.facebook.com/filotheigala/). Στις περιπτώσεις αυτές . Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχεια του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 14. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, σλόγκαν, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης
 15. Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί και ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς του. Οι συμμετέχοντες δίνουν στον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους για διαφημιστικούς σκοπούς σε παρουσιάσεις ή σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων) και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.
 16. Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία αποκλειστικά στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά ή μεταφερθούν σε άλλους φορείς. Σε περίπτωση που υλικό που έχουν παράσχει οι χρήστες, χρειαστεί να αναδημοσιευτεί, όπως φωτογραφίες που έχουν μοιραστεί στη σελίδα Filothei Women Gala στο Facebook https://www.facebook.com/filotheigala/, αυτό θα συμβεί μόνο με την απαραίτητη συγκατάθεση των χρηστών αφού ερωτηθούν από τον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης.
 17. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω του αθλητικού σωματείου αυτού είτε μέσω συνεργατών του που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2472/1997 όπως ισχύει, του ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ).
 18. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους στον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Καλλιγά 77, ΤΚ 15237, Ψυχικό, ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210-68 41 218 (ημέρες και ώρες: καθημερινά εκτός Κυριακής στα γραφεία του ομίλου μετά τις 7 μ.μ.).
 19. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 20. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.
 21. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών εταιρειών έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
 22. Το Facebook σε καμία περίπτωση δε χορηγεί, υποστηρίζει, διαχειρίζεται ή συνδέεται με αυτόν το Διαγωνισμό. Όλες οι πληροφορίες των συμμετεχόντων παραχωρούνται στις διοργανώτριες εταιρείες και όχι στο Facebook.
 23. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο Filothei Women Gala στο Facebook https://www.facebook.com/filotheigala/24. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ” ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.